Vestitorul Imparatiei lui Iehova
Vestitorul Imparatiei lui Iehova
Vie împărăţia Ta; facă-se voia Ta, precum în cer şi pe pământ.
Acesta este site-ul oficial al
Asociației Internaționale
Martorii lui Iehova

Arhivă Teme

 
Mesajul lui Isus Christos pentru oameni
 
    În cuvintele de început ale cărţii către Evrei, apostolul Pavel spune: „După ce a vorbit în vechime părinţilor noştri prin prooroci, în multe rânduri şi în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârșitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul, pe care L-a pus moştenitor al tuturor lucrurilor, şi prin care a făcut şi veacurile.”
      Din păcate, trebuie să admitem faptul că, deşi majoritatea oamenilor se mărturisesc a fi creştini, deşi în calendarele religioase sunt o mulţime de sărbători legate de activitatea lui Isus Christos pe pământ, învăţătura predată de Fiul lui Dumnezeu nu este cunoscută şi astfel omenirea este îndepărtată din ce în ce mai mult de Dumnezeu prin morala, speranţele şi obiceiurile ei.
      De ce omenirea se îndepărtează tot mai mult de morala creştină? De ce se îndepărtează tot mai mult de Dumnezeu? Biblia arată cauza pentru această stare care s-a repetat de mai multe ori în istoria omenirii „Căci Domnul are o judecată cu locuitorii ţării, pentru că nu este adevăr, nu este îndurare, nu este cunoştinţă de Dumnezeu în ţară.” - Osea 4:1
      Stimate cititor, deoarece considerăm că adevăratul motiv al înstrăinării omului de Dumnezeu este lipsa de cunoștință, dorim ca, în câteva cuvinte, să vedem cu ajutorul Sfintei Scripturi în ce a constat mesajul lui Isus Christos pentru omenire. Este adevărat că tumultul vieţii moderne îi răpeşte omului o mare parte din timp, însă, pentru cei ce se tem de Dumnezeu, cuvintele Bibliei trebuie să aibă o importanţă deosebită: „Căci bunătate voiesc, nu jertfe, şi cunoştinţă de Dumnezeu mai mult decât arderi de tot!” - Osea 6:6
      Moise, cel mai mare profet al istoriei de început a poporului lui Dumnezeu, a fost inspirat să scrie: „Le voi ridica din mijlocul fraţilor lor un prooroc ca tine, voi pune cuvintele Mele în gura lui, şi el le va spune tot ce-i voi porunci Eu. Şi dacă cineva nu va asculta de cuvintele Mele, pe care le va spune el în Numele Meu, Eu îi voi cere socoteală.” - Deuteronom 18:18,19.
      Mai mult de 34 de dovezi biblice demonstrează faptul că Isus Christos poate fi identificat cu certitudine ca fiind Mesia, Unsul promis al lui Dumnezeu. Toate aceste dovezi scripturale se împlinesc în viaţa şi activitatea Lui, de la naşterea şi până la moartea sa.
      După botezul în apele Iordanului, primele cuvinte adresate de Isus oamenilor au fost: ,,Pocăiţi-vă, căci Împărăţia cerurilor este aproape” (Matei 4:17). Aceste cuvinte scot în evidenţă două lucruri importante: 1) necesitatea ca fiecare om să se întoarcă de la faptele lui rele, să se căiască, să cunoască şi să facă voia lui Dumnezeu; și 2) că Împărăţia este aproape.
      Explicând ce înseamnă cuvintele lui Isus „pocăiţi-vă”, apostolul Pavel se adresează atenienilor astfel: „Dumnezeu, care a făcut lumea şi tot ce este în ea, este Domnul cerului şi al pământului, şi nu locuieşte în temple făcute de mâini. El nu este slujit de mâini omeneşti, ca şi când ar avea trebuinţă de ceva, El, care dă tuturor viaţa, suflarea şi toate lucrurile. El a făcut ca toţi oamenii, ieşiţi dintr-unul singur, să locuiască pe toată faţa pământului; le-a aşezat anumite vremuri şi a pus anumite hotare locuinţei lor, ca ei să caute pe Dumnezeu, şi să se străduiască să-L găsească bâjbâind, măcar că nu este departe de fiecare din noi … Astfel dar, fiindcă suntem de neam din Dumnezeu, nu trebuie să credem că Dumnezeirea este asemenea aurului sau argintului sau pietrei cioplite cu meşteşugirea şi iscusinţa omului. Dumnezeu nu ţine seama de vremurile de neştiinţă, şi porunceşte acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască; pentru că a rânduit o zi, în care va judeca lumea după dreptate, prin Omul, pe care L-a rânduit pentru aceasta şi despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că L-a înviat din morţi.” - Faptele Apostolilor 17:24-31
      Cu privire la Împărăţia lui Dumnezeu, Isus a rostit o mulţime de pilde pe care le-a tălmăcit ucenicilor, iar prin intermediul Bibliei, înţelegerea acestui mare adevăr poate fi accesibilă pentru oricine. Adevărul despre Împărăţia lui Dumnezeu nu este limitat la anumite persoane. De aceea, El însuşi a mărturisit acest adevăr în public şi i-a trimis pe urmaşii săi să proclame adevărurile rostite de El până la marginile pământului. De atunci încoace, acest adevăr este cunoscut ca „evanghelia împărăţiei” sau „vestea bună a împărăţiei”. „Ascultaţi dar ce înseamnă pilda semănătorului. Când un om aude Cuvântul privitor la Împărăţie, şi nu-l înţelege, vine Cel rău şi răpeşte ce a fost semănat în inima lui. Acesta este sămânța căzută lângă drum. Sămânța căzută în locuri stâncoase, este cel ce aude Cuvântul, şi-l primeşte îndată cu bucurie; dar n-are rădăcină în el, ci ţine până la o vreme; şi, cum vine un necaz sau o prigonire din pricina Cuvântului, se leapădă îndată de el. Sămânța căzută între spini, este cel ce aude Cuvântul; dar îngrijorările veacului acestuia şi înşelăciunea bogăţiilor îneacă acest Cuvânt, şi ajunge neroditor. Iar sămânța căzută în pământ bun, este cel ce aude Cuvântul şi-l înţelege; el aduce  roadă: un grăunte dă o sută, altul şaizeci, altul treizeci.” - Matei 13:18-23
      Împărăţia lui Dumnezeu nu se referă doar la lumea spiritelor, fapt demonstrat chiar de rugăciunea pe care ne-a învăţat Isus să o rostim: „Iată dar cum trebuie să vă rugaţi: ,,Tatăl nostru care eşti în ceruri! Sfinţească-se Numele Tău; să vină împărăţia Ta; să se facă voia Ta, precum în cer şi pe pământ …” (Matei 6:9,10). De asemenea, Isus Christos a zis: „Ferice de cei blânzi căci ei vor moşteni pământul” (Matei 5:5). 
      Tatăl Domnului Isus Christos, acela care l-a trimis pe Fiul Său să mărturisească adevărul, are un nume. Acest nume al Tatălui, Iehova Dumnezeu, se va sfinţi prin manifestarea puterii Sale şi va pune capăt răutăţii cauzate de spiritul rebel, Satan Diavolul. Aceasta se va întâmpla prin distrugerea lui Satan și a organizației sale atât văzute cât și nevăzute în marea catastrofă ce va veni asupra pământului, războiul cel mare al Dumnezeului cel Atotputernic, Armaghedonul. Apoi scopul Său iniţial cu privire la planeta Pământ se va împlini conform cuvintelor Sale: „Căci aşa vorbeşte Iehova, creatorul cerurilor, singurul Dumnezeu, care a întocmit pământul, l-a făcut şi l-a întărit, l-a făcut nu ca să fie pustiu, ci l-a întocmit ca să fie locuit Eu sunt Iehova, şi nu este altul!” - Isaia 45:18 trad. Nițulescu.
      De asemenea în descoperirea pe care Isus Christos cel glorificat o dă apostolului Ioan, este consemnat următorul aspect: „Şi am auzit un glas tare care ieşea din scaunul de domnie şi zicea: ,,Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii! El va locui cu ei, şi ei vor fi poporul Lui, şi Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici ţipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut. Cel ce şedea pe scaunul de domnie a zis: Iată, Eu fac toate lucrurile noi. Şi a adăugat: Scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut şi adevărate.” - Apocalipsa 21:3-5
      Stimate cititor, a primi mărturia lui Isus Christos înseamnă a face un pas spre viaţa veșnică. Isus a ilustrat acest lucru prin cuvintele: „De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale Mele, şi le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată, care şi-a zidit casa pe stâncă. A dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile şi au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbuşit, pentru că avea temelia zidită pe stâncă. Însă oricine aude aceste cuvinte ale Mele, şi nu le face, va fi asemănat cu un om nechibzuit care şi-a zidit casa pe nisip. A dat ploaia, au venit şuvoaiele, au suflat vânturile, şi au izbit în casa aceea: ea s-a prăbuşit şi prăbuşirea ei a fost mare.” - Matei 7:24-27