Vestitorul Imparatiei lui Iehova
Vestitorul Imparatiei lui Iehova
Vie împărăţia Ta; facă-se voia Ta, precum în cer şi pe pământ.
Acesta este site-ul oficial al
Asociației Internaționale
Martorii lui Iehova

Arhivă Teme

 
Un chip mare - Partea II
 
    Iehova păstrează secretele Sale ascunse până când consideră că este timpul potrivit pentru a le descoperi creaturilor Sale. Fără îndoială că El a făcut în așa fel încât Nebucadnețar să aibă acel vis și de asemenea tot El l-a folosit pe Daniel, profetul său iubit, pentru a descoperi visul împăratului. Daniel nu a pretins sub nicio formă că ar avea o cunoștință superioară sau capacitatea de a discerne și exprima scopul lui Dumnezeu. Pentru a nu i se da o cinste necuvenită omului Daniel, acesta a zis regelui : „dacă mi s-a descoperit taina aceasta, nu înseamnă că este în mine o înţelepciune mai mare decât a tuturor celor vii, ci pentru ca să se dea împăratului tâlcuirea ei, şi să afli ce-ţi doreşte inima să ştii.” Deoarece Daniel simbolizează pe rămășița lui Cristos pe pământ chiar înainte de Armaghedon, desigur că înțelegerea corectă a chipului este pentru a lumina și încuraja membrii rămășiței în grăbirea luptei împotriva dușmanului. Unșilor lui Dumnezeu le-a fost imposibil să vadă și să aprecieze însemnătatea acestei profeții înainte de a avea o viziune mai clară despre cele două organizații. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu deoarece timpul hotărât a sosit.

    CAPUL

    Relatarea din Daniel 2: 31, 32 prezintă chipul ca fiind de o strălucire nemaipomenită, mare și înfricoșător și îl descrie astfel: capul lui era de aur curat, pieptul și brațele din argint iar pântecele și coapsele din aramă (tradus greșit prin „bronz”). Chipul era mare și înfricoșător deoarece era în opoziție cu Iehova și era imaginea absolută a răutății. Chipul ilustra organizația lui Satan în care capul blestemat este cel rău. Nebucadnețar, regele Babilonului a avut visul și a fost potrivit ca acest tablou să fie înregistrat în Biblie deoarece descoperă organizația lui Satan și o identifică la timpul stabilit de Dumnezeu. Aurul este singurul metal potrivit care putea simboliza capul acestei organizații atunci când acesta a fost creat.     
    Organizația universală a Dumnezeului Atotputernic poartă numele de femeia lui Dumnezeu, „Sion”. Iehova este „soțul” și Tatăl iar Sion este „soția” și mama deoarece dă naștere seminței lui Dumnezeu. Calea către Iehova Dumnezeu este prin intermediul organizației Sale. Despre Lucifer citim: „Tu ziceai în inima ta: mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu; voi şedea pe muntele adunării dumnezeilor, la capătul de miazănoapte; mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca Cel Prea Înalt.”. Isaia 14 : 13, 14.
    Este foarte adevărat faptul că Satan și-a îndeplinit scopul său invidios exprimat în profeție. Având o organizație, el a căutat să întoarcă pe toată lumea împotriva lui Dumnezeu și să-și așeze tronul în nordul cel mai îndepărtat (în poziția ocupată de Iehova), pe muntele (sau organizația) adunării creației lui Dumnezeu; de aceea el a zis: „Voi fi ca Cel Prea Înalt!” Dumnezeu îi dăduse lui Lucifer o organizație pe care acesta, devenit acum Satan, a încercat să o facă să semene cât mai mult cu organizația lui Dumnezeu dar pentru a o folosi în scopurile lui rele și egoiste împotriva lui Iehova. Iehova Dumnezeu i-a permis lui Lucifer să-și urmeze calea lui rea și așteaptă timpul Său stabilit când, așa cum El declară, „Lucifer va fi aruncat în locuinţa morţilor, în adâncimile mormântului”. Isaia 14 : 15
    Satan și-a numit organizația de pe pământ Bab-il, ceea ce înseamnă „poarta spre Dumnezeu”; scopul lui a fost desigur acela de a lăsa să se înțeleagă faptul că organizația lui este calea prin care i se poate aduce închinare, la fel cum calea spre Dumnezeu este prin intermediul organizației Sale. Satan este fără îndoială „dumnezeul acestei lumi”. (2 Corinteni 4 : 3, 4) Bab-il sau Babilon este numele organizației lui Satan, simbolizate prin femeia lui. Iehova a numit această organizație blestemată „Bab-el” ceea ce înseamnă confuzie. (Geneza 11 : 9) Există o asemănare izbitoare între cele două nume dar ele nu înseamnă același lucru. Dumnezeu a numit organizația pe bună dreptate Bab-el, deoarece aceasta a semănat confuzie printre toate popoarele și națiunile de pe pământ, mai ales prin intermediul religiei Diavolului.         
    Începutul organizației lui Satan de pe pământ a fost sub conducerea lui Nimrod iar cetatea întemeiată de acesta a primit numele de Babilon. Acesta este numele femeii sau organizației lui Satan. Deși înființat primul, Babilonul a fost a treia putere mondială. Egiptul și Asiria au existat înainte de Babilon ca și puteri mondiale. Nebucadnețar, fiind regele Babilonului atunci când a avut visul, îl reprezintă pe Satan, adevăratul cap al organizației. (Pentru o descriere mult mai detaliată a organizației lui Satan, vezi cartea Profeție, capitolul șase)
    Adresându-se lui Nebucadnețar, regele Babilonului, Daniel a zis: „Tu, împărate, eşti împăratul împăraţilor, deoarece Dumnezeul cerurilor ţi-a dat împărăţie, putere, bogăţie şi slavă.” (Daniel 2 : 37) Acest citat nu se poate referi în mod specific la Nebucadnețar, decât aflându-se într-o poziție reprezentativă. Dumnezeul cerului nu dăduse lui Nebucadnețar domnia universală, deoarece imperiul babilonian era organizația lui Satan, înființată și condusă în opoziție cu Dumnezeu. Dumnezeu îl făcuse pe Lucifer capul de aur al organizației pe care i-o oferise înainte de căderea lui. Lucifer a transformat apoi această organizație într-una nelegiuită. Deoarece organizația lui Lucifer era de natură divină, capul acesteia este simbolizat în mod potrivit prin aur. Faptul că ulterior s-a transformat într-o organizație nelegiuită nu schimbă în niciun fel simbolul original. Nebucadnețar ocupa poziția pământească de rege sau conducător, în calitate de reprezentant vizibil al lui Satan, adevăratul cap. Prin urmare, descrierea capului chipului se potrivește exact lui Satan, ca și „capul de aur”. Faptul că imediat după aceea Nebucadnețar a înălțat un chip de aur, contrar legii lui Dumnezeu și a poruncit poporului ales al lui Dumnezeu să se închine acelui chip, este dovada concludentă că el era reprezentantul lui Satan. (Daniel 3 : 1; Exodul 20 : 3, 4) Iehova Dumnezeu și-a retras favoarea de la Israel deoarece acest popor a cedat în fața Diavolului și acum Diavolul a devenit conducătorul universal.                 
    Nebucadnețar era reprezentantul vizibil al lui Satan și prin urmare, în această poziție de reprezentant, i s-a spus: „Tu ești regele regilor.”. Izraeliții călcaseră legământul și îl părăsiseră pe Dumnezeu pentru Satan, ajungând astfel în organizația acestuia. Dumnezeu a declarat faptul că această stare de lucruri nu se va schimba până la venirea celui care „are drept” să domnească. Prin urmare, domnia lui Nebucadnețar nu era prin drept divin. (Ezechiel 21 : 27) Nebucadnețar nu era reprezentantul lui Iehova. Declarația lui Pavel, „Orice suflet să fie supus stăpânirilor celor mai înalte; căci nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu. Şi stăpânirile care sunt, au fost rânduite de Dumnezeu.” a fost interpretată greșit în repetate rânduri. Această declarație nu face referire la nicio parte a organizației lui Satan și nici nu se poate aplica în cazul ei. Declarația apostolului se poate aplica și se aplică în mod exclusiv la organizația lui Dumnezeu. Puterile națiunilor de pe pământ nu au fost niciodată „rânduite de Dumnezeu”. Satan a fost dumnezeul lor în opoziție cu Iehova; iar acest lucru este susținut în totalitate de cuvintele lui Isus și de apostol. – 2 Corinteni 4 : 3, 4; Ioan 12 : 31; 14 : 30.
    Animalele câmpului și pasările cerului erau supuse omului perfect, Adam. De la izgonirea lui din grădina Edenului, animalele au devenit sălbatice și rele, manifestând spiritul Diavolului. Este evident faptul că Satan Diavolul a fost cel care le-a întors împotriva omului; aceasta explică de ce animalele sălbatice și reptilele încearcă să omoare omul. Primul reprezentant al lui Satan pe pământ a fost Nimrod. Satan a făcut din Nimrod un „vânător puternic” de animale sălbatice și l-a înălțat în ochii oamenilor mai presus decât Iehova. Satan vroia să-i convingă pe oameni să creadă că Dumnezeu a făcut chiar și animalele să fie dușmane omului; astfel el căuta să-i facă să-l blesteme și să-l batjocorească pe Dumnezeu. Scoțându-l în evidență ca fiind marele apărător al poporului împotriva animalelor sălbatice, Nimrod era considerat superior lui Iehova sau mai bun decât Iehova. (Geneza 10 : 9) Deoarece animalele câmpului și pasările cerului erau supuse lui Adam și acesta era supus lui Lucifer, descrierea din Daniel 2 : 38 și Ezechiel 31 : 6 se potrivește perfect lui Lucifer ca domnitor al lumii.                 
    La numirea sa în funcție, Lucifer era „un potir de aur în mâna lui Iehova”. Acest „potir” a evidențiat calea pe care Lucifer trebuia să meargă. El a ales o cale opusă și din acest motiv cupa de aur a devenit o urâciune. În armonie cu aceasta este scris: „Babilonul era în mâna Domnului un potir de aur, care îmbăta tot pământul; Neamurile au băut din vinul lui; de aceea neamurile au înnebunit.”. (Ieremia 51 : 7) Organizația lui Lucifer, așa cum a fost formată de către Iehova, era dreaptă și de aceea capul ei este simbolizat prin aur. Aceasta a devenit nelegiuită; prin urmare, organizația lui, numită acum Babilon, este folosită pentru a face națiunile pământului să bea din vinul cupei lui și să înnebunească, ceea ce au și făcut.             
    Daniel spune mai departe: „După tine se va ridica o altă împărăţie, mai neînsemnată decât a ta; apoi o a treia împărăţie, care va fi de aramă şi care va stăpâni peste tot pământul.” (Daniel 2 : 39) Cuvântul „după” nu face referire la timp, ci se referă mai degrabă la inferioritate sau la un rang inferior lui Satan în organizația sa. „Împărăția” face referire la stăpânire. Un prinț într-o împărăție este un domnitor supus unei puteri superioare. Este sigur că Satan ar vrea să-și constituie organizația în așa fel încât aceasta să semene cât mai mult cu cea a lui Iehova; ceea ce înseamnă că Satan ar ocupa și a ocupat poziția superioară sau supremă, iar în organizația lui sunt prinți sau domnitori.             
    Profeția lui Daniel vorbește despre domnitorii invizibili ai lui Satan numindu-i „prințul Persiei” și „prințul Greciei”. (Daniel 10 : 13, 20) Acești prinți erau atât de puternici încât Mihail a trebuit să vină în ajutorul îngerului care fusese trimis la Daniel cu un mesaj. Acești prinți sau domnitori nevăzuți din organizația lui Satan sunt amintiți ca fiind o parte a chipului înfricoșător; și așa cum argintul și arama sunt inferioare sau următoarele ca valoare după aur, prin urmare chipul arată că aceste metale nu reprezintă puteri mondiale ci ranguri inferioare lui Lucifer în marea organizație.     
    Până în 1914 Satan stătea „în partea de nord” și își așezase un tron împreună cu domnitorii supuși lui. (Apocalipsa 12 : 3-7) Fără îndoială că aceștia din urmă, simbolizați prin argint, nu au venit în legătură directă cu națiunile de pe pământ; această misiune a fost încredințată legiunilor de îngeri nelegiuiți, simbolizați prin aramă. În mod evident, acești prinți ai Greciei și Persiei erau mai puternici decât îngerii și puteau să opună rezistență unui înger care îi ducea lui Daniel un mesaj.             
    Observați faptul că în versetul 39 citat mai sus este relatat faptul că cea de-a treia împărăție a aramei „va stăpâni peste tot pământul”. Aceasta declarație se limitează la cel de-al treilea rang, sau la clasa aramei și prin urmare aceasta dovedește faptul că domnia din imediata apropiere a pământului era sub controlul îngerilor nelegiuiți, conduși de Satan, capul, iar în această stăpânire el era ajutat de prinții lui nevăzuți. Isus s-a referit la Satan ca la „prințul [conducătorul] acestei lumi” și deci căpetenia diavolilor. (Ioan 14 : 30; Matei 9 : 34; 12 : 24). În timpul lui Isus oamenii erau posedați de demoni sau diavoli, pe care El i-a alungat. (Matei 9 : 32, 33; 12 : 22). Mărturia lui Isus dovedește faptul că acești diavoli nu erau însuși Satan, ci o gloată de îngeri nelegiuiți care acționau în apropierea pământului.     
    Această concluzie cu privire la profeția lui Daniel este susținută de cuvintele lui Isus și în plus de următoarele cuvinte inspirate: „Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acelei lumi, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti.” (Efeseni 6 : 12) Aici apostolul arată faptul că organizația nevăzută a lui Satan este formată din căpetenii (puteri superioare), domnii (funcționari cu putere în organizație) și stăpânitori (îngeri nelegiuiți). Prin urmare, cele trei metale nobile din profeția lui Daniel ilustrează cele trei părți nevăzute ale organizației lui Satan.                         
    Așa cum organizația lui Dumnezeu este uneori ilustrată printr-un om, tot așa și organizația lui Satan este ilustrată printr-un om sub forma acestui chip. Picioarele sprijină și susțin omul. Picioarele sunt mai jos decât capul și ajută omul să se deplaseze. Prin urmare, picioarele chipului reprezintă părțile inferioare și vizibile ale organizației lui Satan, sub cap, care susțin capul și acționează în ascultare față de acesta. Chipul înfricoșător este descris ca având picioarele din fier și „după cum fierul sfărâmă şi rupe totul, şi ea va sfărâma, va rupe … și va strivi totul.” Această parte a chipului ilustrează puterile mondiale, pe fiecare în parte, începând cu Egiptul și până în prezent. Toate acestea fac parte din organizația lui Satan. Din timpul Egiptului până în prezent, aceste puteri mondiale au apăsat, strivit și zdrobit oamenii. În această privință nu este nicio deosebire. Istoria națiunilor pământului este scrisă cu sânge uman vărsat pe nedrept, deoarece elementele conducătoare au apăsat, strivit și zdrobit oamenii, folosindu-se de puterea militară. Dacă am spune că picioarele simbolizează doar imperiul roman, acest aspect nu ar fi deloc în concordanță cu faptele. Prin intermediul faptelor știm foarte bine că profeția trebuie înțeleasă la timpul potrivit.                         
    Labele picioarelor și degetele chipului sunt prezentate ca fiind parte din fier, parte din lut. Labele picioarelor și degetele constituie o parte importantă a picioarelor și susțin acest chip care este organizația lui Satan. Lutul seamănă cu piatra. Este un camuflaj și prin urmare un mijloc de a practica ipocrizia. Partea văzută a organizației lui Satan a avut din toate timpurile trei părți componente, și anume comercială, politică și religioasă. Politica și comerțul au înființat și condus armata care a zdrobit popoarele de pe pământ, în timp ce elementul religios a venit cu masca ipocrită pentru a ascunde adevăratul scop nelegiuit al puterilor conducătoare. A fost camuflajul și instrumentul principal al ipocriziei. În fiecare putere mondială și în fiecare națiune, religia a fost folosită pentru a-i face pe oameni să creadă că puterile mondiale domnesc prin drept divin.
    Ajungând în timpurile moderne observăm că așa-numita „creștinătate organizată” este elementul religios al puterilor conducătoare de pe pământ. În cadrul ei are loc cel mai mare spectacol al ipocriziei care a existat vreodată. Ea pretinde că națiunile există și conduc prin drept divin și că Liga (sau combinația) Națiunilor îl reprezintă pe Dumnezeu și pe împărăția Sa pe pământ și este expresia exactă a acesteia. Apoi, relatarea spune: „Şi după cum ai văzut picioarele şi degetele picioarelor parte de lut de olar şi parte de fier, tot aşa şi împărăţia aceasta va fi împărţită.” – Versetul 41.
    „Dacă ai văzut fierul amestecat cu lutul, înseamnă că se vor amesteca prin legături omeneşti de căsătorie, dar nu vor fi lipiţi unul de altul, după cum fierul nu se poate uni cu lutul.” (versetul 43). Scopul principal al dușmanului Satan este acela de a-i întoarce pe oameni de la Iehova și de a-i ține sub controlul său nelegiuit. Satan folosește elementele comerciale și politice care conduc și controlează puterea militară pentru a-i asupri pe oameni și se folosește de elementul religios pentru a-i înșela și amăgi. Aceste trei elemente se amestecă între ele prin legături omenești de căsătorie și, prin cuvinte pompoase, se pretind a fi salvatorii omenirii, insistând ca oamenii să susțină organizațiile lor dacă doresc să trăiască. Laba piciorului are zece degete iar acestea reprezintă în mod simbolic toate națiunile creștinătății aflate în conspirația condusă de tatăl și capul lor, Satan, pentru a-i ține pe oameni în supunere și sub controlul lor.
    Escrocii religioși ipocriți ies în evidență pe labele picioarelor și pe degete prin intermediul lutului noroios care încearcă să ascundă răutatea asociaților lor nelegiuiți. Fierul și lutul nu pot fi unite cu adevărat iar aceasta arată faptul că nimic nu poate crea o legătură cinstită între elementele politice și comerciale și escrocii lor religioși. Ei sunt purtați ca niște lipitori pentru a susține un plan diavolesc. „Nu vor fi lipiți unul de altul” deoarece așa a hotărât Dumnezeu. Oamenii din Rusia încep deja să se elibereze de sub influența elementului religios și toți oamenii cu bunăvoință din toate națiunile văd acum că într-adevăr, conducătorii religioși sunt cei mai mari ipocriți care au trăit vreodată pe pământ.
    Mai târziu Daniel a avut un vis și o vedenie în care partea văzută a organizației lui Satan este simbolizată prin animale sălbatice, în timp ce chipul înfricoșător al lui Nebucadnețar oferă o ilustrație pentru întreaga organizație satanică, atât văzută cât și nevăzută. Nu ar trebui să ne așteptăm că Dumnezeu va descoperi adevărata însemnătate a acestui chip înainte de a sosi timpul stabilit pentru nimicirea lui. Dumnezeu nu a întrerupt domnia și activitatea acestei organizații diavolești până când nu și-a instalat Regele pe tronul Său.
    După cum arată Scriptura, El l-a numit pe Lucifer ca domnitor și nu există nicio dovadă în Scriptură că Dumnezeu și-ar fi retras vreodată această numire înainte de 1914; El a făcut acest lucru începând de atunci. Timpul permis de Dumnezeu pentru domnia lui Lucifer s-a sfârșit și el a fost aruncat din cer. Sentința este scrisă împotriva lui și în curând aceasta va fi dusă la îndeplinire prin distrugerea completă a organizației sale, atât văzută cât și nevăzută. În aceeași profeție Iehova descoperă și instrumentul pe care îl va folosi în acest scop.

    PIATRA

    Pentru distrugerea „chipului” înfricoșător care simbolizează organizația lui Satan, Iehova a folosit „piatra”. Această împrejurare ne ajută să identificăm „piatra” ca fiind Executorul și Preotul lui Dumnezeu care acționează ca și cap al organizației Sale. Logosul a fost începutul creației lui Dumnezeu și de atunci încoace el a fost reprezentantul activ în crearea tuturor lucrurilor. Când Lucifer a transformat organizația încredințată lui în răutate, Dumnezeu și-a exprimat scopul Său de a crea ceva nou care va fi „sămânța” sau copilul „femeii” Sale, organizația Sa universală.  Satan a avut o sămânță și de atunci și alții au devenit progeniturile lui. (Ioan 8:42-44) „Sămânța” femeii lui Dumnezeu, Sion, va distruge pe Satan și pe sămânța femeii sale, Babilonul. Prin urmare este scris: „Aceasta înseamnă piatra pe care ai văzut-o dezlipindu-se din munte, fără ajutorul vreunei mâini, şi care a sfărâmat fierul, arama, lutul, argintul şi aurul. Dumnezeul cel mare a făcut deci cunoscut împăratului ce are să se întâmple după aceasta. Visul este adevărat şi tâlcuirea lui este temeinică.” (Versetul 45) Dacă Satan a înțeles profeția, atunci rostirea ei a fost pentru el o înștiințare prealabilă și anume că Dumnezeu va duce la îndeplinire distrugerea organizației sale blestemate. Nu este de mirare că el s-a folosit de orice mijloc pentru a-l distruge pe Isus.
    Ce se înțelege prin declarația „piatra s-a dezlipit din munte fără ajutorul vreunei mâini”? „Muntele” este organizația universală a lui Dumnezeu. „Dezlipirea” înseamnă ca s-a format sau s-a produs ceva nou. Aceasta ar însemna că ceea ce este simbolizat prin „Piatră” vine din organizația Sa universală și pentru acest lucru nu este necesară intervenția omului. Totul se face numai prin voia lui Dumnezeu. Deoarece Iehova a hotărât, aceasta trebuie să se întâmple iar împlinirea scopului Său este absolut sigură. Satan nu numai că a defăimat pe Iehova, dar l-a și disprețuit. El a afirmat că orice creatură îl va părăsi pe Iehova în anumite împrejurări și prin urmare Iehova nu ar putea să pună pe pământ niciun om care să-și păstreze integritatea și să rămână devotat și credincios față de Dumnezeu. Satan a pretins că el îi poate face pe toți oamenii să îl blesteme pe Dumnezeu. Înregistrarea biblică despre Iov este o dovadă în acest sens. (vezi cartea lui Iov și explicația din cartea Viață).
    Dumnezeu a acceptat provocarea lui Satan și a hotărât că își va justifica pe deplin numele și cuvântul Său înaintea tuturor creaturilor, iar pentru executarea acestei hotărâri s-a îngrijit în cel mai potrivit mod. El a ales poporul Israel și l-a organizat ca pe o națiune care să prefigureze scopurile Sale și în același timp modul de împlinire. Cu excepția câtorva, poporul acelei națiuni s-a alăturat lui Satan și a ajuns sub controlul lui nelegiuit. Când Dumnezeu și-a retras mâna ocrotitoare și a permis ca izraeliții să cadă sub stăpânirea lui Satan, Diavolul a devenit atunci dumnezeul întregii lumi. În același timp Dumnezeu a anunțat că la timpul Său potrivit va trimite pe acela care are dreptul la domnie și care va domni în dreptate.
    Apoi Iehova l-a trimis pe pământ pe fiul său iubit Isus. Isus a părăsit tot ceea ce a avut în cer, inclusiv toată puterea și slava Sa. A luat asupra Sa înfățișarea unui serv, adică a unui om aflat în robie. Ca om perfect a renunțat la tot ceea ce i s-ar fi cuvenit de drept. A fost supus la cele mai aspre probe pe care dușmanul, Satan, a avut posibilitatea să le aducă asupra lui. Cu siguranță Isus nu a avut nicio autoritate atunci când Satan i-a oferit împărățiile lumii, cu singura condiție de a se închina lui. Isus a refuzat orice ofertă și a rezistat tuturor ispitelor Diavolului și astfel și-a păstrat integritatea în cea mai grea probă. Datorită credincioșiei Sale pe care și-a păstrat-o chiar până la cea mai rușinoasă moarte, Dumnezeu l-a înviat și l-a înălțat mai presus de toate, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietate. - Coloseni 1:18, 19.
    Dumnezeu și-a exprimat acum hotărârea „de a lua de la el [Satan] tot ceea ce a avut și să dea lui [Cristos], care nu a avut nimic”. Isus a amintit aceasta ca fiind o regulă care se aplică tuturor celor cărora le este încredințată răspunderea și care eșuează sau refuză să îndeplinească atribuțiile încredințate lor. (Matei 25 : 29) Isus a murit fără să aibă stăpânire asupra vreunui lucru, nici măcar un loc unde să-și plece capul. Datorită credincioșiei Sale, Dumnezeu l-a înviat din morți și a făcut cunoscut faptul că toți îngerii cerului i se vor închina, oricine genunchi se va pleca și orice limbă va mărturisi că el este unsul lui Iehova și cel mai mare funcționar al Celui Prea Înalt. - Filipeni 2:11
    Prin urmare „piatra” este regele uns al lui Dumnezeu. El este domnitorul de drept al pământului. (Ezechiel 21:27) El apare și sub alte simboluri, cum ar fi „copilul de parte bărbătească”, cel care va domni peste toate națiunile. (Apocalipsa 12:5) „Piatra” este desprinsă din „munte”, organizația universală a lui Dumnezeu, deoarece aceasta este „copilul de parte bărbătească născut de Sion”. (Isaia 66:7,8) El este acela la care se referă profetul atunci când spune: „Tu le vei zdrobi cu un toiag de fier și le vei sfărâma ca pe vasul unui olar.” - Psalmii 2:9
    Iehova Dumnezeu și-a împlinit scopul și a pregătit pentru Fiul Său preaiubit o cetate sau organizație al cărei cap este Isus Christos și această nouă organizație este capitala sau partea conducătoare a organizației universale a lui Iehova. Aceasta este simbolizată prin numele de „Ierusalimul cel sfânt”. Ea este noua operă a lui Dumnezeu. Ea constituie punctul culminant al operei Sale. Dumnezeu l-a făcut pe Lucifer capul de aur al unei organizații, organizație pe care Lucifer a întors-o împotriva lui Iehova și a făcut ca fiecare element al ei să fie dușmanul lui Dumnezeu. Iehova face cunoscut acum faptul că a El a pus pe Fiul Său preaiubit cap al noii organizații și l-a îmbrăcat pentru totdeauna cu autoritate divină, iar acest lucru este simbolizat prin coroana făcută din aur curat.
    Această nouă organizație va distruge dușmanii lui Dumnezeu și va exista pentru totdeauna spre gloria Lui; de aceea este scris: „Căci i-ai ieşit înainte cu binecuvântări de fericire, şi i-ai pus pe cap o cunună de aur curat. Mare este slava lui în urma ajutorului Tău. Tu pui peste el strălucirea şi măreţia. Îl faci pe vecie o pricină de binecuvântări, şi-l umpli de bucurie înaintea Feţei Tale. Căci împăratul se încrede în Domnul; şi bunătatea Celui Preaînalt îl face să nu se clatine. Mâna ta, împărate, va ajunge pe toţi vrăjmaşii tăi, dreapta ta va ajunge pe cei ce te urăsc, şi-i vei face ca un cuptor aprins, în ziua când te vei arăta; Domnul îi va nimici în mânia Lui, şi-i va mânca focul.” - Psalmii 21:3,5-9.
    Ca o justificare ulterioară a Cuvântului și Numelui Său, Iehova Dumnezeu a dat oamenilor de pe pământ ocazia de a-și dovedi credincioșia și devotamentul față de El și garantează credincioșilor biruitori marea onoare și răsplata de a fi o parte a „cetății sfinte”. În acest scop el a îndreptățit pe fii, i-a născut și le-a oferit un loc în Împărăția Sa. Pe cei care au răspuns la chemare și au umblat pe calea dreptății, El i-a ales și i-a uns. Aceștia și-au păstrat integritatea față de Iehova și trebuie să continue să rămână fermi în toate privințele și făcând astfel ei își vor dovedi credincioșia și devotamentul total față de Dumnezeu. Aceștia au fost luați în legământul pentru Împărăție. (Luca 22:25,29) Aceștia sunt prezentați ca „pietre vii”, zidiți conform modelului perfect al Pietrei alese și prețioase. Dacă vor fi credincioși până la moarte, acești fii a lui Dumnezeu vor fi născuți ca și copii ai femeii lui Dumnezeu, Sion, și vor fi făcuți o parte a Împărăției sau a „națiunii sfinte”. (1 Petru 2:3-10;  Isaia 66:8) Aceștia vor fi făcuți o parte a „cetății sfinte”, a Ierusalimului sfânt, sau a organizației pregătite în mod special pentru Cel preaiubit, Isus Cristos. Vor fi doar 144000 de pietre de acest fel; și acestea au fost în curs de formare și pregătire în ultimii 1900 de ani, iar numărul lor este aproape complet.
    Prin profetul Său Iehova a zis:  „Aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu: Iată, pun ca temelie în Sion o piatră, o piatră încercată, o piatră de preţ, piatră din capul unghiului clădirii, temelie puternică; cel ce o va lua ca sprijin, nu se va grăbi să fugă. Voi face din neprihănire o lege, şi din dreptate o cumpănă; şi grindina va surpa locul de scăpare al neadevărului şi apele vor îneca adăpostul minciunii.” - Isaia 28:16,17
    La momentul așezării pietrei, aceasta trebuia să fie o „piatră încercată”. Timp de trei ani și jumătate Isus a dus la îndeplinire lucrarea Sa de pe pământ și a rezistat împotriva tuturor încercărilor aduse de Satan pentru a-l învinge iar la sfârșitul acestei perioade a intrat în cetatea tipică a Ierusalimul și s-a oferit ca rege. Aceasta a însemnat în mic așezarea pietrei. (Matei 21:1-11) Preoții religioși de la conducerea acelui popor l-au respins pe Isus în calitate de Rege și au căutat să-l omoare. Aceștia s-au dat pe față de partea lui Satan Diavolul. Pentru ei Isus Cristos a fost ca „o piatră de poticnire și o stâncă de cădere". Isus i-a acuzat ca fiind un cuib al fățărniciei și le-a zis: „Împărăţia lui Dumnezeu va fi luată de la voi şi va fi dată unui neam care va aduce roadele cuvenite.”. Isus a citat profeția cu privire la „Piatră” ca să le aducă la cunoștință că ei au respins cuvântul lui Dumnezeu. -  Psalmii 118:22;  Matei 21:42-44.
    La îndrumarea lui Iehova, în anul 1914 Isus și-a luat puterea și a început să domnească în calitate de Rege. După alungarea lui Satan din cer, în 1918, Isus a venit la templul Său pentru judecată. Astfel, El a fost „încercat” de 2 ori, mai întâi când a fost pe pământ și a doua oară în lupta cea mare împotriva lui Satan, când l-a alungat din cer. (Apocalipsa 12:1-7) Venind la templul Său, El s-a oferit ca Rege și Conducător de drept al pământului față de toți cei care mărturisesc numele Său. În împlinire, aceasta a însemnat așezarea Pietrei din capul unghiului în Sion. Religioșii timpului prezent, mai ales clerul creștinătății, ca echivalent al fariseilor, au respins pe Isus Cristos ca Rege. Ei s-au pus de partea celor care fac parte din organizația lui Satan pentru a întemeia Liga Națiunilor și astfel s-au aliat pe față cu organizația lui Satan. În această privință domnitorii pământului s-au asociat într-o confederație și vor cădea împreună. (Isaia 8:9-12) Cristos este marele judecător de la templu. Judecata lui începe acum. Prin El, Iehova Dumnezeu dă o mare mărturie despre adevăr asemănătoare cu grindina care descoperă acum adăpostul minciunilor și al ipocriziei care au fost practicate de mult timp de către conducătorii organizației pământești a lui Satan. Astfel, este identificat pe deplin și complet cine este Piatra.
    Apoi Daniel anunță hotărârea sau judecata lui Dumnezeu împotriva „chipului înfricoșător”. La momentul punerii în aplicare a judecății acest chip înfricoșător trebuie să existe în întregime și trebuie distrus în totalitate. Picioarele și degetele chipului simbolizează toate împărățiile pământului și mai ales „creștinătatea”. Piatra lovește mai întâi picioarele chipului și apoi zdrobește întreaga organizație a lui Satan și o puternică vijelie o mătură cu totul. Întreaga organizație a lui Satan trebuie și va fi nimicită în Armaghedon. Organizația lui Satan, reprezentată prin chipul înfricoșător, va fi „zdrobită în bucăți” și „nici urmă nu s-a mai găsit din ea”. (Daniel 3 : 35) Astfel, este arătat faptul că Babilonul sau organizația Diavolului din care Nebucadnețar a fost un simbol și un conducător vizibil la momentul visului, va cădea cu desăvârșire și nu va mai exista vreodată. Egiptul și Asiria, care erau puteri mondiale sub conducerea lui Satan, vor fi restatornicite astfel încât popoarele lor vor avea ocazia să trăiască, dar Babilonul nu va fi restatornicit niciodată.
    Unii comentatori au susținut faptul că numai după ce lovește chipul Piatra va deveni un munte mare care va umple întreg pământul. Însă acesta nu este un mod de gândire potrivit. Piatra este completă înainte ca lovitura să aibă loc. După distrugerea organizației lui Satan, activitățile binefăcătoare ale Împărăției Domnului se vor extinde peste întreg pământul și îl vor umple cu viață, bucurie și fericire.
    Iehova l-a înzestrat pe Lucifer cu funcția înaltă de supraveghetor peste pământ și peste toate lucrurile de pe acesta inclusiv fiarele câmpului și pasările văzduhului. El a devenit necredincios față de Dumnezeu și a transformat întreaga creație de pe pământ în dușmani ai lui Dumnezeu. Acum, prin numirea lui Iehova, Cristos devine domnitorul de drept al pământului. Domnia lui va aduce binecuvântări tuturor celor ascultători și dreptatea va fi instaurată pretutindeni. Oamenii și animalele se vor bucura de pace veșnică, deoarece marele domnitor este Prințul Păcii. - Isaia 9:6,7
    Fiarele câmpului și pasările văzduhului vor fi încredințate în mâna domnitorului drept și astfel tot ceea ce a avut Lucifer cât timp a fost perfect, va fi predat celui care conduce cu dreptate și care este credincios față de Dumnezeu. „În ziua aceea, voi încheia pentru ei un legământ cu fiarele câmpului, cu păsările cerului şi cu târâtoarele pământului.”. (Osea 2:18) „Voi încheia cu ele un legământ de pace, şi voi îndepărta din ţară toate fiarele sălbatice; ele vor locui în linişte în pustie, şi vor putea dormi în mijlocul pădurilor. Le voi face, pe ele şi împrejurimile dealului Meu, o pricină de binecuvântare; le voi trimite ploaie la vreme, şi aceasta va fi o ploaie binecuvântată!”. (Ezechiel 34:25,26) Aceasta întărește în continuare concluzia că acel chip înfricoșător simbolizează întreaga organizație a lui Satan, atât partea văzută cât și cea nevăzută și că tot ceea ce va continua să existe va fi supus domniei lui Christos.
    Punctul culminant este aproape. Domnitorii pământului se unesc împotriva lui Dumnezeu și a Pietrei Sale unse. În mod arogant și în opoziție față de Dumnezeu conducătorii răi de pe pământ continuă să meargă pe calea lor nedreaptă. Iehova râde și își bate joc de ei. Judecata Lui împotriva tuturor părților organizației lui Satan inclusiv stăpânitorii și conducătorii de pe pământ a fost scrisă și aceasta înseamnă moartea în care cu toții vor fi legați cu lanțuri și „cătușe de fier”. Toți sfinții vor lua parte la această onoare, spre gloria lui Dumnezeu. (Psalm 149:5-9) Biruința deplină a lui Iehova asupra dușmanilor Săi va avea loc dintr-odată. Națiunile de azi se mândresc cu priceperea lor de a aduce o pace durabilă pe pământ, dar în același timp ele fabrică arme mortale pentru a intra în război. În timp ce continuă să strige pace și liniște, și nu este pace, asupra lor va veni dintr-odată o nimicire neașteptată. (1 Tesaloniceni 5:3) Aceasta este în deplină armonie cu visul lui Nebucadnețar.
    În timp ce domnitorii pământului continuă în mod arogant să domnească și să se laude, profeția a lui Daniel se va împlini, și anume:  „Dar în vremea acestor împăraţi, Dumnezeul cerurilor va ridica o împărăţie, care nu va fi nimicită niciodată, şi care nu va trece sub stăpânirea unui alt popor. Ea va sfărâma şi va nimici toate acele împărăţii, şi ea însăşi va dăinui veşnic.”. (versetul 44) Astfel, Daniel descrie în mod profetic împărăția lui Dumnezeu prin Cristos, cetatea sfântă. În aceasta nu va exista niciodată vreo ființă egoistă care să domnească în ea. Împărăția este opera lui Dumnezeu și El o va face capitala sau cetatea conducătoare a organizației Sale universale. Ea va rămâne pe vecie și tot ce este în ea va lăuda și preamări pe marele Creator.
    Dumnezeu și-a exprimat scopul Său și descoperă anticipat însemnătatea lui pentru cei care îl iubesc. Nimic nu poate să împiedice realizarea completă a acestui scop. Domnul Iehova zice: „Eu am plănuit și Eu voi împlini.” (Isaia 46:11) Ducând la îndeplinire scopul anunțat, va justifica astfel cuvântul Său. El dovedește că este nepărtinitor, este corect în dreptate, desăvârșit în înțelepciune, nelimitat în putere, lipsit cu totul de egoism și numai cei care vor fi în armonie cu El vor avea parte de viață veșnică. Toți vor învăța că el este singurul Dumnezeu adevărat, Dumnezeul Atotputernic Iehova și Cel Prea Înalt. Doctrina supremă a cuvântului Său este Împărăția Sa, prin care numele Său este justificat.