Vestitorul Imparatiei lui Iehova
Vestitorul Imparatiei lui Iehova
Vie împărăţia Ta; facă-se voia Ta, precum în cer şi pe pământ.
Acesta este site-ul oficial al
Asociației Internaționale
Martorii lui Iehova

Arhivă Teme

 
Împărăţia lui Dumnezeu
 
    Atunci când se vorbeşte despre Împărăţia lui Dumnezeu, a cărei propovăduire a început cu aproape 2000 de ani în urmă de către Fiul lui Dumnezeu, Isus Christos, oamenii în majoritate au o viziune diferită despre modul în care va fi întemeiată această Împărăţie.
    Datorită învăţăturilor religioase, majoritatea oamenilor asociază Împărăţia lui Dumnezeu cu regatele cereşti, cu lumea spiritelor, cu ceva ce ţine mai mult cu aşa numita „viaţă de apoi”. Totuşi pentru oricine doreşte să afle adevărul cu privire la Împărăţia lui Dumnezeu, Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu, este singura sursă demnă de încredere. În această carte, scrisă prin inspiraţie divină, găsim răspunsuri la întrebările oamenilor sinceri care doresc să se apropie de Dumnezeu şi să-L cunoască. Apostolul Pavel a mărturisit în faţa grecilor atenieni: „El a făcut ca toţi oamenii, ieşiţi dintr'unul singur, să locuiască pe toată faţa pământului; le-a aşezat anumite vremi şi a pus anumite hotare locuinţei lor, ca ei să caute pe Dumnezeu, şi să se silească să -L găsească bâjbâind, măcar că nu este departe de fiecare din noi.” Faptele Apostolilor 17:26,27. Isus Christos şi-a început activitatea pământească prin cuvintele: „Pocăiţi-vă, căci Împărăţia cerurilor este aproape.” Matei 3:2. Ce a vrut să spună Isus prin aceste cuvinte? El nu s-a referit la timpul întemeierii acesteia ca fiind aproape, ci a mărturisit că El, reprezentantul principal al Împărăţiei lui Dumnezeu, era în mijlocul lor şi Îşi începuse serviciul Său ca împlinire a profeţiilor biblice. De ce a numit-o Împărăţia cerurilor? Deoarece această Împărăţie nu este de natură pământească, ea nu va veni prin puterea oamenilor ci această Împărăţie este de la Dumnezeu, cu alte cuvinte, ea este cerească.
    De aceea în alte locuri în Scriptură este numită Împărăţia lui Dumnezeu. „Ucenicii au rămas uimiţi de cuvintele Lui. Isus a luat din nou cuvântul, şi le-a zis: Fiilor, cât de anevoie este pentru cei ce se încred în bogăţii, să intre în Împărăţia lui Dumnezeu!” Marcu 10:24. Unde se va întemeia această Împărăţie? Această Împărăţie a lui Dumnezeu are în vedere atât cerul cât şi pământul. Isus ne-a învăţat să cerem în rugăciunea „Tatăl nostru” ca această Împărăţie „să vie precum în cer aşa şi pe pământ”. Scopul pentru care Dumnezeu a creat planeta pământ este ca aceasta să fie locuită. „Căci aşa vorbeşte Domnul, Făcătorul cerurilor, singurul Dumnezeu, care a întocmit pământul, l -a făcut şi l -a întărit, l -a făcut nu ca să fie pustiu, ci l -a întocmit ca să fie locuit: Eu sunt Domnul, şi nu este altul!” Isaia 45:18. Acest singur Dumnezeu, Creatorul, se face de cunoscut în Sfânta Scriptură pentru prima dată cu aproape 3500 de ani în urmă când inspiră pe profet să facă de cunoscut numele Său, YHWH în ebraică, anume Iehova.
    Acest nume propriu al Tatălui va fi sfinţit prin Împărăţia Sa. „Iată dar cum trebuie să vă rugaţi: Tatăl nostru care eşti în ceruri! Sfinţească-se Numele Tău; vie împărăţia Ta; facă-se voia Ta, precum în cer şi pe pământ...” Matei 6:9,10. În ce fel se va sfinţi numele Său? Oamenii, sub influenţa spiritelor rele, au batjocorit bunul Său nume şi au început să se închine chipurilor cioplite, de aceea profetul Ieremia a fost inspirat să scrie: „Dar Iehova este Dumnezeu cu adevărat, este un Dumnezeu viu şi un Împărat vecinic. Pământul tremură de mânia Lui, şi neamurile nu pot să sufere urgia lui. Aşa să le vorbiţi: Dumnezeii, cari n'au făcut nici cerurile, nici pământul, vor pieri de pe pământ şi de supt ceruri.
    Dar El a făcut pământul prin puterea Lui, a întemeiat lumea prin înţelepciunea Lui, a întins cerurile prin priceperea Lui. Atunci se arată omul cât este de prost cu ştiinţa lui, şi orice argintar rămâne de ruşine cu chipul lui cioplit; căci idolii lui nu sunt decât minciună, şi nu este nici o suflare în ei; sunt un lucru de nimic, o lucrare înşelătoare, şi vor pieri, când va veni pedeapsa.” (Traducerea Niţulescu) Ieremia 10:10-14. Atunci când naţiunile pământului vor vedea manifestarea puterii sale vor înţelege că Iehova Dumnezeu nu este asemenea dumnezeilor popoarelor: „Îmi voi arăta astfel mărimea şi sfinţenia, Mă voi face cunoscut înaintea mulţimii neamurilor, şi vor şti că Eu sînt Iehova.” (Traducerea Niţulescu) Ezechiel 38:23
    Prin cine se va întemeia această Împărăţie? Această Împărăţie nu se va întemeia prin efortul naţiunilor pământului care tot mai mult înaintează în necinstirea lui Dumnezeu. Această Împărăţie se va întemeia prin regele Isus Christos, cel care, fiind Uns de Dumnezeu, s-a dovedit vrednic de a primi puterea pentru a restatornici toate lucrurile. El a început lucrarea sa prin răscumpărarea dreptului la viaţă umană perfectă, iar după învierea Sa prin puterea Tatălui Său, a primit, după încheierea timpului de aşteptare la dreapta lui Dumnezeu, dreptul de domnie ca Rege al lui Iehova Dumnezeu. El, care este asemenea lui Melhisedec, adică preot şi rege, va curăţi pământul şi va distruge cerurile demonice, apoi va restabili paradisul pe acest pământ. „Căci un Copil ni s'a născut, un Fiu ni s'a dat, şi domnia va fi pe umărul Lui; Îl vor numi: Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veciniciilor, Domn al păcii. El va face ca domnia Lui să crească, şi o pace fără sfârşit va da scaunului de domnie al lui David şi împărăţiei lui, o va întări şi o va sprijini prin judecată şi neprihănire, de acum şi'n veci de veci: iată ce va face râvna Domnului oştirilor.” Isaia 9:6,7
    Ce binecuvântări va aduce această Împărăţie? Să citim mărturia Bibliei, a Cuvântului inspirat a lui Dumnezeu: „Şi am auzit un glas tare, care ieşea din scaunul de domnie, şi zicea: Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii! El va locui cu ei, şi ei vor fi poporul Lui, şi Dumnezeu însuşi va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici ţipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut. Cel ce şedea pe scaunul de domnie a zis: Iată, Eu fac toate lucrurile noi. Şi a adăugat: Scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut şi adevărate.” Apocalipsa 20:3-5
    Însărcinarea de a propovădui această împărăţie a fost dată de Isus Christos tuturor celor ce vor dori să fie asemenea ucenicilor săi. „Şi a zis Iudeilor, cari crezuseră în El: Dacă rămâneţi în cuvântul Meu, sunteţi în adevăr ucenicii Mei; veţi cunoaşte adevărul, şi adevărul vă va face slobozi.” Ioan 8:31,32. Apoi după ce Iehova Dumnezeu l-a înviat, El s-a adresat ucenicilor cu următorul îndemn: „Toată puterea Mi -a fost dată în cer şi pe pământ. Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându -i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Şi învăţaţi -i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sînt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin” Matei 28:18-20.
    Iar în cartea Faptelor Apostolilor 1:8 „Ci voi veţi pri-mi o putere, când Se va pogorî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudea, în Samaria, şi până la marginile pământului.” Această propovăduire a Împărăţiei lui Dumnezeu reprezintă un semn că sfârşitul acestui sistem de lucruri este aproape: „Evanghelia aceasta a Împărăţiei va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârşitul.” Matei 24:14 Nimic din cer sau de pe Pământ nu egalează în interes şi importanţă Împărăţia lui Iehova Dumnezeu prin Fiul Său. Împărăţia Sa este instrumentul, prin care Îşi justifică Numele Său sfânt şi clarifică pentru slava Sa veşnică chestiunea supremă a dominaţiei Sale universale. Tuturor celor ce caută viaţă veşnică, care acum se pun de partea dominaţiei Sale universale, le este dată această poruncă divină, în această zi când „Împărăţia cerului este aproape”: „Lăudaţi pe Iehova! Nu vă încredeţi în cei mari, în fii oamenilor în care nu este ajutor... Fericit este acela care are ca ajutor pe Dumnezeul lui Iacob, care-şi pune nădejdea în Iehova, Dumnezeul său... Psalm 146 A.S.V.