Vestitorul Imparatiei lui Iehova
Vestitorul Imparatiei lui Iehova
Vie împărăţia Ta; facă-se voia Ta, precum în cer şi pe pământ.
Acesta este site-ul oficial al
Asociației Internaționale
Martorii lui Iehova

Arhivă Teme

 
Lumea Nouă
 
    Debarasându-ne de orice idei preconcepute, haide să realizăm o incursiune imaginară pe tot globul pământesc. Porneşte din cartierele sărace ale tuturor marilor oraşelor, îndeosebi ale metropolelor lumii şi vei avea o imagine despre viciu, imoralitate, corupţie, delicvenţă juvenilă şi nelegiuire, practicate în aceste locuri. Aruncă o privire la condiţiile mizerabile, stricate şi lovite de sărăcie. Te cutremuri pe măsură ce priveşti această lume chinuită de boli şi nenorociri, înnecată în amărăciune şi necaz.
    Părăseşte-i şi priveşte în pământ, în minele întunecate la cei care muncesc din greu în umezeală şi întuneric, în cunoştinţa faptului că vieţile lor atârnă de un fir de aţă, de un salariu de nimic, pentru a se întreţine pe ei şi familiile lor. Continuă de asemenea în magazine sau fabrici unde angajaţii sunt foarte prost plătiţi, acolo unde oamenii lucrează în condiţii grele.
    În contrast cu aceasta, vizitează mai întâi centrele financiare foarte respectate şi priveşte înfăţişarea aspră, lacomă şi crudă a profitorilor şi a jucătorilor de noroc; bancherii care se folosesc de orice schimbare favorabilă a bursei pentru a câştiga şi a-şi satisface iubirea de bani lipsită de conştiinţă.
    Apoi, în călătoria ta prin această lume, croieşte-ţi drum pe străzile aglomerate şi vizitează barurile, hotelurile, restaurantele, localurile destinate petrecerilor nocturne sau alte asemenea locuri şi priveşte la oamenii moderni, bărbaţi şi femei în vârstă, morţi după plăceri, robi ai narcoticelor, drogurilor, alcoolului sau nicotinei, ai viciului în creştere şi a imoralităţii. Acestea sunt exemple despre ceea ce are de arătat lumea pregătită pentru o schimbare “radicală” şi generatoare de “mai bine”.
    După toate aceastea te vei întreba: există o lume, un guvern perfect ce ne va putea satisface complet dorinţele inimii, mult peste aşteptările noastre cele mai optimiste? Imposibil! … vei zice tu.
    Efectul acesta nu e ceva surprinzător pentru că în general omul îşi va imagina lumea ideală ca fiind aceea despre care oamenii proeminenţi în politică, religie şi afaceri sociale au pomenit în ultimul timp. Când o persoană onestă cercetează problemele îngrozitoare care sunt puse în faţa acestei lumi şi apoi le compară cu slăbiciunea omenească, el poate foarte bine să nu creadă că oamenii sunt capabili să construiască o astfel de lume de dorit.
    Prin “noua ordine mondială” sunt trâmbiţate schimbări majore, sub imboldul irezistibil al unei unificări mondiale. Astăzi, cea căreia i se arogă titulatura de “singura speranţă a omenirii”, o forţă politică internaţională care pretinde că va reuni toate popoarele lumii, pe fondul păcii şi al securităţii, este binecunoscuta Organizaţia Naţiunilor Unite. Astăzi, Organizaţia Naţiunilor Unite este o coaliţie mondială, profeţită de cartea ce ne descoperă trecutul, ne radiografiază prezentul şi ne prezice viitorul, Biblia. Ea, împreuna cu cea de-a şaptea putere mondială, Anglo-America, ce este acum pe scena lumii (după Egipt, Asiria, Babilon, Medo-Persia, Grecia, Roma – cele şase puteri mondiale anterioare, în ordine cronologică) sunt considerate promotoarele şi întemeietoarele păcii, prosperităţii, fericirii şi unităţii pe pământ. Împreună cu religia, ele înşeală şi amăgesc masele omenirii susţinând planul lor zadarnic de globalizare ca fiind expresia “Împărăţiei lui Dumnezeu” pe acest pământ.
    În contradicţie cu toate aceste promisiuni zadarnice, planul Adevăratului Dumnezeu Iehova are în vedere întemeierea unei lumi cu totul deosebită de cea existentă, o lume a păcii şi a dreptăţii, o lume lipsită de griji şi de necazuri, o lume în care lacrimile şi moartea vor dispărea, cu alte cuvinte: O LUME COMPLET NOUĂ ce va dura veşnic.
    Această Lumea Nouă înseamnă mult mai mult decât realizează naţiunile. Ea cere mult mai mult decât cred ele. Partea proastă este că ele nu o doresc, ci urmăresc realizarea ei prin propriile lor puteri. Din acest motiv, lumea nouă promisă a unei păci durabile nu trebuie confundată cu aşa numita “noua ordine mondială”. Dreapta lume nouă este chiar opusul acelui aranjament omenesc egoist şi ambiţios. Acest lucru nu va avea loc prin dorinţă, putere şi efort omenesc, ci prin atotputernicia şi porunca Marelui Domnitor al universului. El este Singurul Izvor al informaţiei demne de încredere, care satisface năzuinţa inimilor sincere după adevăr. Cuvântul Său descoperit, Sfânta Biblie, este mijlocul sau canalul Său prin care aduce această informaţie infailibilă la persoanele ce se lasă învăţate, care caută dreptatea şi viaţa.
    O investigaţie mai atentă, ne descoperă că există forţe mai puternice decât omul, care îl împiedică să înfiinţeze un adevărat sistem nou de lucruri. Omul poate schimba numai aparenţa câtorva lucruri de pe pământ şi le poate face să pară noi numai pentru un scurt timp; el nu poate controla lucrurile care sunt mai înalte decât omul şi nevăzute lui. De aceea, Cel ce stă pe scaunul de domnie al universului spune:”Iată, Eu fac toate lucrurile noi … Scrie: căci aceste cuvinte sunt adevărate şi demne de încredere” – Apoc. 21:5.
    Iehova Dumnezeu este Creatorul pământului şi a tuturor fiinţelor şi lucrurilor în legătură cu el. Aşa vorbeşte Creatorul în profeţia Sa adresată omului, din Isaia 45:18: “Căci aşa zice Iehova care a creat cerurile, Dumnezeul care a întocmit pământul, l-a făcut şi l-a întărit, l-a făcut nu ca să fie pustiu, ci l-a întocmit ca să fie locuit; Eu sunt Iehova şi nu este altul”. Cu privire la pământ, cuvântul Său ne descoperă: ”Cerul este scaunul Meu de domnie şi pământul aşternutul picioarelor Mele” (Isa. 66:1).
    Grădina originală a Edenului, locul în care primul om perfect a fost aşezat de la crearea lui, era într-o stare desăvârşită. Era un pământ binecuvântat şi glorios, era un loc pe care doar ni-l putem imagina. Neascultarea omului şi căderea în păcat a dus la alungarea lui din acea gradină, astfel de atunci până în zilele noastre omul imperfect s-a apucat de lucru pentru binele său, în încercarea de a cultiva şi înfrumuseţa pământul. Unele părţi ale pământului au fost înfrumuseţate, dar majoritatea lui este încă sterp, neroditor şi multe părţi sunt devastate de războaie. Omenirea de astăzi, mânată de forţele răului, mai mult ca oricând continuă într-un ritm alarmant la distrugerea şi pustiirea pământului. Profeţia lui Iehova vorbeşte despre “cei ce prăpădesc pământul” şi arată scopul Său de a-i nimici pe aceştia în scurt timp (Apoc. 11:18).
    Prin Împărăţia Lumii Noi, voia lui Dumnezeu urmează să fie făcută şi pe pământ, după cum în ceruri: “vină împărăţia Ta; facă-se voia Ta, precum în cer şi pe pământ” (Matei 6:10). Sugerând acest lucru, Iehova Dumnezeu spune la Isaia 60:13: ”Voi face glorios locul unde se odihnesc picioarele Mele”. Cu mai mult de nouăsprezece secole în urmă, Isus, prin propriul Său sânge vărsat, a procurat răscumpărarea pentru omenirea credincioasă. Acum, El va veni în glorie şi putere pentru a izbăvi pe toţi acei credincioşi ce sunt de partea Tatălui Său şi pentru a-i face omului o locuinţă glorioasă pe pământ. Nici un fel de nebuni rebeli ai acestei lumi nu vor avea parte de această salvare, nici unul dintre cei care sunt necuraţi şi nedrepţi în ochii lui Dumnezeu nu vor trece în lumea nouă. Cerinţa care îi priveşte pe toţi este că ei trebuie să umble smerit cu Adevăratul Dumnezeu, Iehova; aceasta înseamnă că ei trebuie să fie ascultători cu dragă inimă de legile Lui în toată supunerea.
    Izbăvirea mult promisă de sub dominaţia răului şi a nelegiuirii acestei lumi prezente va veni în curând. Biblia spune: “Întreaga lume zace în cel rău” (1 Ioan 5:19). Acesta nu este altul decât Satan diavolul, “dumnezeul acestei lumi” (2 Corinteni 4:4).
    Lucrarea nelegiuită a lui Satan, ce a avut ca rezultat o stare depravată şi necinstită a minţii şi înclinaţiilor, va fi nimicită de Regele Isus Cristos în marea bătălie a Armaghedonului, “războiului zilei celei mari a Dumnezeului celui Atotputernic” spre lauda şi justificarea numelui Tatălui Său, Iehova. Atunci Isus Cristos, va curăţa pământul de toată răutatea, pentru a face loc instalării noului aranjament minunat şi glorios, pentru binele veşnic al omului şi pentru onoarea lui Dumnezeu.
    ”Căci iată, Eu fac ceruri noi şi un pământ nou; aşa că nimeni nu-şi va mai aduce aminte de lucrurile trecute şi nimănui nu-i vor mai veni în minte. Ci vă veţi bucura şi vă veţi veseli pe vecie pentru cele ce voi face. Căci cerurile cele noi şi pământul cel nou, pe care le voi face, vor dăinui înaintea Mea, zice Iehova.” (Isaia 65:17,18; 66:22)
    Toate sărăcia, viciul şi ignoranţa vor fi atunci un lucru de domeniul trecutului şi belşugul va fi partea omenirii ascultătoare; şi toţi oamenii sinceri se vor bucura împreună într-o deplină stare de pace, dreptate şi libertate. ”În ziua aceea, voi încheia pentru ei un legământ cu fiarele câmpului, cu păsările cerului şi cu târâtoarele pământului, voi sfărâma din ţară arcul, sabia şi orice unealtă de război şi-i voi face să locuiască în linişte” (Osea 2:18).
    Stările de lucruri care vor exista atunci vor fi exact aşa cum spune profetul Isaia (11:6-9): ”Atunci lupul va locui împreună cu mielul şi leopardul se va culca împreună cu iedul; viţelul, puiul de leu şi vitele îngrăşate vor fi împreună; şi le va mâna un copilaş. (…) pruncul de ţâţă se va juca la gura bortei năpârcii şi copilul înţărcat va băga mâna în vizuina basilicului. Nu se va face nici un rău şi nici o pagubă pe tot muntele Meu cel sfânt; căci pământul va fi plin de cunoştinţa Domnului ca fundul mării de apele care îl acoperă”
    Nu va mai exista moarte, iar toţi cei credincioşi “morţi în Cristos” vor avea parte de înviere şi viaţă veşnică. De necrezut! … vor zice unii. Totuşi pentru mângâierea tuturor celor credincioşi cuvintele lui Isus răsună pline de speranţă: “Nu vă miraţi de lucrul acesta; pentru că vine ceasul când toţi cei din morminte vor auzi glasul Lui şi vor ieşi afară din ele” (Ioan 5:28, 29). Cu siguranţă că această promisiune a lui Isus se va împlini, deoarece El a întărit-o, zicând, după propria Lui înviere din mormânt: ”Cel viu. Am fost mort şi iată că sunt viu în vecii vecilor. Amin. Eu ţin cheile morţii şi ale Locuinţei morţilor” (Apoc. 1:18). Isus Cristos va învia şi va ridica din păcat şi moarte pe toţi cei ascultători şi-i va face să se bucure din inimă. ”El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici ţipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut. Cel ce şedea pe scaunul de domnie a zis: Iată că Eu fac toate lucrurile noi” (Apoc. 21:4,5).
    Şi lucrul acesta va fi o slavă pentru Iehova, un semn veşnic, nepieritor”. Oamenii se vor bucura când vor vedea lucrul mâinilor lui Dumnezeu şi nu vor căuta să profaneze aşternutul pământesc al picioarelor Sale. Cei credincioşi şi recunoscători îşi vor da silinţa să înfrumuseţeze aşternutul picioarelor Sale pentru totdeauna, arătând o ascultare iubitoare.
    Ce lucruri minunate putem spera că va face Acel Rege, prin Iehova Dumnezeu, pentru supuşii Lui! Ne amintim cu toţii că atunci când a fost pe Pământ, El a înfăptuit minuni pentru oamenii bolnavi, imperfecţi, demonizaţi, surzi, muţi, orbi, paralizaţi, pentru cei aflaţi pe moarte sau chiar pentru cei morţi. Aşadar, ce minuni ne putem aştepta să facă acum, când El a venit în Împărăţia Sa pentru a-şi face supuşii perfect fericiţi, liberi de condamnarea păcatului moştenit de la Adam! El va elibera Pământul de mizerie, boală, bătrâneţe, moarte şi demoni. Prin darul Său al vieţii veşnice pentru omenirea ascultătoare, El îi va face fiii şi fiicele Sale şi-i va binecuvânta cu tinereţe veşnică în perfecţiune umană. Pacea va domni de la un capăt la celălalt al Pământului, între om şi om, şi între om şi animale.
    Nici un guvern sau domnitor politic, nici o religie nu va mai fi. Această speranţă se bazează pe temelia solidă a Cuvântului Său, care nu se schimbă. Împărăţia Lumii Noi, şi numai ea, este speranţa întregii omeniri şi realizarea glorioasă a ei este foarte aproape. Într-un mod remarcabil, aceasta este ziua împlinirii profeţiei referitoare la Regele lui Iehova, Isus Cristos: ”Şi în numele Său vor spera naţiunile”. Oamenii ascultători şi cu credinţă în Iehova Dumnezeu îşi pun acum încrederea în Împărăţia Lui, prin Isus Cristos. Toţi aceştia vor fi binecuvântaţi. Devotându-şi cu credincioşie de acum înainte viaţa în armonie cu această singură speranţă, în acest crucial sfârşit al lumii, ei vor fi ”salvaţi prin credinţă”.