Vestitorul Imparatiei lui Iehova
Vestitorul Imparatiei lui Iehova
Vie împărăţia Ta; facă-se voia Ta, precum în cer şi pe pământ.
Acesta este site-ul oficial al
Asociației Internaționale
Martorii lui Iehova

Arhivă Teme

 
Cina de amintire
 
    Cina de amintire. Ce reprezintă aceasta? Cînd a fost tinută şi în ce perioadă a zilei? Ce semnificaţie au simbolurile folosite? Cine se poate împărtăşii din acestea?

    Desigur această sărbătoare nu este cu totul nouă sau necunoscută pentru nici un creştin şi totuşi o examinare atentă a faptelor este în folosul fiecărui om temător de Dumnezeu.

    Înainte de răstignire, Isus a instaurat ceva deosebit: amintirea morţii sale. Astăzi toate religiile care pretind că urmează pe Isus Cristos serbează după propriile obiceiuri amintirea morţii Domnului. Interpretările evenimentelor şi simbolurilor folosite la cina de amintire sunt foarte multe şi părerile sunt împărţite. Totuşi Biblia face lumină şi cu privire la acestă chestiune.

    Apostolui Pavel relatează: “Căci am primit de la Domnul ce v-am învăţat; şi anume că, Domnul Isus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine. Şi, după ce a mulţumit lui Dumnezeu, a frânt-o, şi a zis: "Luaţi, mâncaţi; acesta este (sau închipuie, înseamnă) trupul Meu, care se frânge pentru voi; să faceţi lucrul acesta spre pomenirea Mea." Tot astfel, după cină, a luat paharul, şi a zis: "Acest pahar este (sau închipuie, înseamnă) legământul cel nou în sângele Meu; să faceţi lucrul acesta spre pomenirea Mea, ori de câte ori veţi bea din el. Pentru că, ori de câte ori mâncaţi din pâinea aceasta şi beţi din paharul acesta, vestiţi moartea Domnului, până va veni El.” 1 Corinteni 11:23-26

    Religiile privesc numai la aspectul formal a ceea ce a făcut El la celebrare, dar ignoră semnificaţia reală, ora din zi când El a acţionat astfel şi de ce a ales acel timp.

    În lumea de astăzi este o chestiune obişnuită ca odată sau de mai multe ori pe an la date fixate de oameni să se celebreze formal cina de amintire. Se consumă vin şi pâine dospită sau nedospită şi nu se înţelege însemnătatea acestor simboluri.

    Paştele avea în vedere venirea adevăratului “miel” (Ioan 1:29) care s-a împlinit odată cu jertfa lui Isus Cristos, iar cina de amintire are în vedere ceea ce începea atunci. Deci, pentru ceea ce se sfârşea în acea zi de paşte (14 Nisan) şi pentru ceea ce începea atunci, find o zi în onoarea lui Iehova, Isus a instituit atunci în 14 Nisan cina de amintire pentru urmaşii Lui. De atunci încolo toţi urmaşii lui Cristos au ţinut cina de amintire anual în aceeaşi zi. Anul acesta 2008, 14 Nisan corespunde datei de 22 Martie după ora 18 şi după apusul soarelui.

    La ce anume s-a referit Isus, cu privire la pâine, prin cuvintele “acesta este trupul Meu”? Aceste cuvinte nu puteau simboliza trupul literal al lui Isus pentru că trupul literal al Lui nu putea fi frânt: “Toate oasele i le păzeşte, ca nici unul din ele să nu i se sfărâme.” Psalmul 32:20 şi Ioan 19:33-36. Acest lucru este ilustrat şi prin mielul de paşte care nu era permis să fie frânt sau să i se zdrobească nici un os. Exod 12:46, Numeri 9:12. Despre trupul la care se refera Isus vorbeşte apostolul Pavel : “Pâinea, pe care o frângem, nu este ea împărtăşirea cu trupul lui Hristos? Având în vedere că este o pâine, noi, care suntem mulţi, suntem un trup; căci toţi luăm o parte din aceeaşi pâine.” 1 Corinteni 10:16,17 şi “Voi sunteţi trupul lui Hristos, şi fiecare, în parte, mădularele lui.” 1 Corinteni 12:27; Romani 12:4,5. Pâinea folosită la cină trebuia să fie neaparat pâine nedospită. Pâinea nedospită arată că membrii trupului lui Isus sunt într-o perfectă unitate. Deci trupul despre care vorbeşte Isus este marele trup spiritual al cărui cap este El însuşi. Cei care sunt asociaţi cu Isus Cristos în împăraţia cerească formează trupul spiritual. Numărul mebrilor acestui trup este de 144000. Apocalipsa 7:4-8; 14:1,3.

    În general paharul conţine o băutură care este pregătită pentru aceia care o beau. Paharul pe care Isus l-a dat învăţăceilor săi şi i-a invitat să bea din el reprezintă ceea ce a pregătit Dumnezeu cu privire la Isus şi membrele trupului său. “Puteţi voi să beţi paharul, pe care am să-l beau Eu..?” Marcu 10:38. Apostolii au răspuns afirmativ. Isus a ştiut că va trebui să moară iar paharul suferinţelor este ceva de care se vor împărtăşi şi membri bisericii sale, a trupului Său. Acest lucru este simbolizat de pahar. “Apoi a luat un pahar, şi, după ce a mulţumit lui Dumnezeu, li l-a dat, zicând: "Beţi toţi din el; căci acesta este sângele Meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulţi, spre iertarea păcatelor.“ Matei 26:27,28

    Acel pahar conţinea vin roşu. Vinul nu putea fi transformat literal în sânge ca apoi să fie băut pentru că legea lui Dumnezeu condamnă la moarte pe cei care consumă orice fel de sânge.(Levetic 17:10,14) Vinul roşu era un simbol al morţii sau al sângelui lui Isus care era vărsat pentru ştergerea păcatelor şi pentru a sigila sau valida noul legământ. Evrei 9:15 Deasemenea cei care consumau acest simbol intrau în legământul pentru Împărăţie pentru a fi împreună cu Isus Cristos în cer.

    Dacă am înţeles ce reprezintă trupul şi sângele despre care vorbeşte Isus, atunci fiecare trebuie să analizeze cu atenţie cuvintele apostolului Pavel: “Căci cine mănâncă şi bea, îşi mănâncă şi bea osânda lui însuşi, dacă nu deosebeşte trupul Domnului.” 1 Corinteni 11:29 Doar atunci cineva poate să se împărtăşească din simbolurile cinei dacă într-adevăr face parte din acel “trup” sau acea “pâine”.

    Toţi creştinii trebuie să înţeleagă că odată cu întemeierea acestei sărbători şi odată cu moartea lui Isus Cristos, a avut loc întemeierea unei lumi noi; de aceea, cina de amintire nu este o sărbătoare tristă deşi avem vie în memorie activitatea criminală a lui Satan şi a agenţilor lui religioşi reprezentaţi atunci prin fariseii, saducheii şi irodienii acelui timp. La această sărbătoare sunt invitaţi toţi aceia care arată respect pentru activitatea şi însemnătatea jerfei lui Isus Cristos. Această sărbătoare este în onoarea lui Iehova Dumnezeu, Tatăl, şi în amintirea lui Isus Cristos, principalul agent al vieţii. Atunci au fost aşezate bazele pentru noua lume a dreptăţii pe care o arată Biblia. “Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El, şi să împace totul cu Sine prin El, atât ce este pe pământ cât şi ce este în ceruri, făcând pace, prin sângele crucii Lui.“ Coloseni 1:19,20

    Prin jertfa lui Isus Cristos numele lui Dumnezeu, Iehova, a fost justificat şi neamul omenesc a fost răscumpărat. Prin urmare credincioşi ca Avraam, Isac, Iacob, Ilie, Debora, Barac, David, Daniel şi mulţi alţii au garantată învierea la o lume nouă, dreaptă fără moarte, necazuri, suferinţă, nedreptate şi războaie. O parte din binecuvântările aceastei Împărăţii sunt arătate la Isaia 65:17-25. Pacea şi liniştea acelei lumi va fi garantată fără arme pentru că va fi condusă de Regele regilor şi Domnul domnilor Isus Cristosul! De ce să nu ai şi tu parte în această Impărăţie?

    Într-o lume în care autoritatea Bibliei ca mijloc de informare pentru omenire este trasă tot mai mult la îndoială iar sărbătorile religioase devin tot mai formale, ferice de cine poate înţelege şi aprecia însemnătatea acestei sărbători instituite cu mult timp înainte de Isus Cristos spre a aminti de Împărăţia lui Dumnezeu. “Ţi s-a arătat, omule, ce este bine, şi ce alta cere Domnul de la tine, decât să faci dreptate, să iubeşti mila, şi să umbli smerit cu Dumnezeul tău?” Mica 6:8